Slavnostní otevření nových dílen

Nový pohled od vstupu

Projekt „MODRÝ KLÍČ - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.“

Škola SPMP Modrý klíč (dále jen Modrý klíč) je nezisková nestátní organizace poskytující sociální služby dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Organizace byla vybudována na principech občanské společnosti z iniciativy rodičů dětí s těžkou formou mentálního a kombinovaného postižení, byla zřízena v roce 1991 na základě stanov občanského sdružení Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR (SPMP) jako samostatný právní subjekt.

Modrý klíč nyní poskytuje zázemí komplexní péče pro 110 klientů. Sociální služby denního stacionáře, týdenního stacionáře a odlehčovací péče jsou uživatelům nabízeny v různých formách přizpůsobených druhu a hloubce jejich postižení i jejich věku. Rozvoj těchto forem je veden snahou k maximálně možnému přiblížení života lidí s postižením normálnímu životu jejich vrstevníků. Kromě výchovně vzdělávacího a pracovního programu pro uživatele služeb je v rámci projektu řešeno jejich stravování, doprava, fyzioterapeutické služby a dále poradenská činnost, další vzdělávání pracovníků a edukační program rodinných příslušníků a opatrovníků uživatelů služeb.

Dostavba areálu MK I., realizovaná v rámci tohoto projektu, přináší nový prostor a novou kvalitu pro rozšíření stávajících služeb.

Hlavní důvody realizace projektu:

*      Projekt rekonstrukcí a dostavbou objektů zlepšuje životní prostředí vybraného území (Praha 12) a umožňuje více využít jeho hmotné základny.

*      Projekt řeší investici do objektů, které budou zajišťovat pracovní příležitosti pro obyvatele jimž hrozí sociální exkluze.

*      Projekt umožňuje rozšířit program pracovní rehabilitace.

*      Projekt zvyšuje kapacitu zařízení pro přípravu klientů na pracovní uplatnění.

*      Projekt řeší kapacitní bezbariérový přístup pro osoby s pohybovými problémy do vyšších pater objektu MK.

*      Projekt zvyšuje kvalitu prostředí i kvalitu a profesionalitu poskytovaných sociálních služeb.

Přínosy projektu pro společnost a město:

Projekt “Modrý klíč – chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.“  přímo navazuje na předešlé investiční aktivity MK. V rámci projektu byl rozšířen a dostaven stávající areál budov za účelem zvýšení kapacity chráněných pracovišť, včetně zázemí, pro klienty s mentálním postižením a kombinovanými vadami.  Účelem stavby je také zkvalitnění návaznosti provozu a zlepšení standardů kvality poskytované komplexní sociální péče.

Fungování chráněných pracovišť (dílen) MK zapadá do celkové koncepce komplexního přístupu ke klientům, kterým MK poskytuje řadu logicky navazujících služeb. Jedná se zejména o provázanost výuky ve škole, následné přípravy na zaměstnání a samotné zaměstnání klientů v chráněných dílnách a poskytnutí chráněného bydlení.

Proces přípravy na zaměstnání a samotné zaměstnání klientů s mentálním postižením nebo kombinovanými vadami je významným rehabilitačním nástrojem a základní podmínkou pro integraci takto postižených klientů do majoritní společnosti a k běžnému způsobu života.

Chráněná pracoviště jsou posledním předstupněm k dosažení plné socializace (uplatnění v běžném pracovním prostředí) a splňují základní podmínku pro spokojený a smysluplný život člověka s postižením, zabraňují pocitu společenské nepotřebnosti lidem, kteří jinak zůstávají v domácí péči nebo jsou izolováni v ústavech sociální péče.

Otevření nových prostor chráněného pracoviště se uskutečnilo 14. září 2007 za přítomnosti mnoha významných hostí v čele s náměstkem ministra pro místní rozvoj panem Ing. Danielem Touškem a starostou MČ Prahy 12 panem Petrem Hánou, kteří společně přivítali všchny přítomné a pozvali je k prohlíce slavnostním přestřižením pásky.Přestřižení pásky

Slavnostní otevření

 

 

 

 

 

 

zpět

25. 7. Jakub

Zítra: Anna

Děkujeme všem podporovatelům

speciálně hlavnímu partnerovi

www.nestle.cz

generálnímu partnerovi týdenního stacionáře

www.modrapyramida.cz

Projekt OPPK

Modrý klíč - centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením

MK2


www.oppk.cz

Návštěvnost stránek

195827
modry_klic_patka