Evropský fond pro regionální rozvoj

Praha & EU - Investujeme do vaší budoucnosti

Modrý klíč – centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním a kombinovaným postižením

Stručný popis projektu:

Druhá etapa projektu Modrého klíče, která bude přímo navazovat na realizovaný projekt spolufinancovaný z JPD2 „Modrý klíč – chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.“ realizovaný v letech 2006/2007.

 

Cíle projektu:

1. Vytvořit zázemí pro zaměstnání cca 5 osob s mentálním postižením a případně s dalšími kombinovanými vadami.

2. Vytvořit zázemí pro předprofesní přípravu cca 15 osob s mentálním postižením a případně s dalšími kombinovanými vadami (z řad nových zájemců či absolventů základní školy speciální - v letech 2008-2009 ukončuje povinnou školní docházku ve škole „Modrý klíč – základní škola speciální a mateřská škola speciální“ 10 žáků).

3. Ve spolupráci s partnery projektu z řad podnikatelů a dalších NNO využít rozsáhlé know-how Modrého klíče v oblasti zaměstnání osob se zdravotním postižením k výuce a školení firem, které hodlají zaměstnávat lidi se zdravotním postižením. Vytvořit vzdělávací kurz „Zaměstnávání osob s mentálním a kombinovaným postižením“, připravit osnovy kurzu, zajistit odborné lektory z řad pracovníků Modrého klíče a externích odborníků. Chráněná pracoviště MK budou sloužit jako referenční a školící centrum.

4. Uskutečnit pilotní kurz pro 20 účastníků z řad firem a NNO, provést zhodnocení úspěšnosti a evaluaci učebního plánu, a tak zvýšit možnosti pro vstup hendikepovaných osob na trh práce prostřednictvím vyškolených firem, které jsou připraveny a ochotny hendikepované zaměstnat.

Předmětem projektu bude nákup nemovitosti ve stávajícím areálu MK, její dostavba a rekonstrukce a dostavba a rekonstrukce další budovy v areálu MK, která je již ve vlastnictví žadatele. Součástí nákladů projektu bude také materiální a technické vybavení předprofesních a chráněných pracovišť, projektová příprava a stavební dozor.

Výsledkem projektu budou:

1. Pracoviště, na kterém budou školeni podnikatelé, NNO a zástupci veřejné správy (např. úřady práce) v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

2. Zácviková pracoviště pro osoby s mentálním případně kombinovaným postižením jako forma předprofesní přípravy. Pracovníci budou zacvičováni na kuchyňské, uklízečské a zahradnické práce, které budou následně vykonávat buď pro domovskou organizaci Škola SPMP Modrý klíč anebo jiný subjekt.

3. Chráněná pracoviště, na kterých budou zaměstnáni lidé s mentálním postižením případně s dalšími kombinovanými vadami. V rámci chráněných pracovišť nebudou vyráběny produkty, které by vstupovaly na volný trh. Tito zaměstnanci se budou podílet na provozním chodu organizace (např. pomocné práce v kuchyni, v úklidu, v údržbě zahrady, v recepci dílen).

Společenská objednávka:

  1. Škola SPMP Modrý klíč je akreditované vzdělávací zařízení MŠMT. Ve svých akreditovaných programech školí odborníky pro poskytování služeb lidem s mentálním postižením. V rámci konzultací již v současnosti poskytuje v omezené míře školení různým subjektům v oblasti zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností. V rámci konkrétních partnerských smluv bude řešen také budoucí závazek těchto partnerů nechat proškolit své odpovědné pracovníky v problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Modrý klíč je institucí, která disponuje dlouholetou a unikátní zkušeností v této oblasti a v návaznosti na vytvoření uceleného školícího/vzdělávacího produktu (služby) je očekáván dostatečný zájem jak ze strany podnikatelů, tak NNO a veřejné správy. V současné době již zaměstnává 50 osob se ZPS.
  2. Na pracovní uplatnění čekají desítky současných uživatelů sociálních služeb Školy SPMP Modrý klíč, v letech 2008-2009 ukončuje povinnou školní docházku ve škole „Modrý klíč – základní škola speciální a mateřská škola speciální“ 10 žáků a zároveň MK nemá kapacity pro příjem klientů nových.
  3. Velký počet osob se zdravotním postižením marně hledá v současnosti pracovní uplatnění, které by odpovídalo stupni jejich postižení a jejich omezeným schopnostem. Firmy musí řešit tzv. náhradní plnění či zaměstnat určený počet zdravotně postižených osob dle zákona o zaměstnanosti. Řadě těchto firem chybí potřebné know-how pro praktické zaměstnání tohoto typu osob (legislativní podmínky, nezbytné zázemí na pracovišti dle typu postižení, znalosti potřeb osob se zdravotním postižením, apod.).

Investiční část projektu bude realizována dle ustanovení § 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Předpokládaná celková cena předmětu plnění (bez DPH): 34,3 mil. Kč.

Místem realizace předmětu plnění je Smolkova 566/4, Praha 12.

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci zadávacího řízení je zhotovení stavby: „Rekonstrukce a dostavba Pavilonu 2 areálu MKII pro účely ubytování uživatelů služeb týdenního stacionáře.“ a „Modrý klíč - centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením“ v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací.

Projektová žádost v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost byla schválena pod registračním číslem CZ.2.16/3.2.00/21147 a celková podpora z fondů EU byla stanovena na 33.746.824,80 Kč.

Z důvodu zdržení procesu zveřejnění na centrální adrese dochází k prodloužení lhůty odevzdání nabídek. Nové termíny viz: Zadavaci dokumentace-Modry klic FINAL-oprava.doc

Závěrečná zpráva o projektu: Souhrnná informace.pdf

Zpět na stranu Projekty podpořené EU.

25. 6. Ivan

Zítra: Adriana

Děkujeme všem podporovatelům

speciálně hlavnímu partnerovi

www.nestle.cz

generálnímu partnerovi týdenního stacionáře

www.modrapyramida.cz

Projekt OPPK

Modrý klíč - centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením

MK2


www.oppk.cz

Návštěvnost stránek

195685
modry_klic_patka