Sdružení pro pomoc mentálně postiženým
                    Zpět na základní informace

Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR je dobrovolnou a nezávislou organizací, jejímž cílem je pomáhat osobám mentálně postiženým, včetně postižených kombinovanými vadami, a jejich rodinám. Sdružení podporuje všechny iniciativy zabezpečující trvalé zlepšování podmínek života mentálně postižených občanů v rodinách a v péči sociálních a vzdělávacích zařízení a prosazuje rovnoprávné postavení handicapovaných občanů.
 SPMP bylo založeno v roce 1969, má tedy ve své práci více než třicetiletou tradici, a tedy i bohaté zkušenosti v práci s rodinami s mentálně postiženým dítětem. V současné době má SPMP ČR více než 8 500 členů, působí na celém území republiky a má své organizační jednotky ve všech okresech. Sdružení zřídilo od roku 1990 celkem 20 zařízení s kapacitou cca 450 mentálně postižených osob. Jsou to zařízení vzdělávací s denním nebo celotýdenním režimem s ubytováním, v malém rozsahu též s chráněným bydlením, chráněné dílny, speciální domovy mládeže.

 SPMP ČR je členskou organizací Sdružení zdravotně postižených ČR, Sboru zástupců organizací zdravotně postižených, České rady humanitárních sdružení apod.. Má řadu let dobrou spolupráci se zahraničními partnery, např. s rakouskou a německou Lebenshilfe, holandskou Philadelfií aj..

Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR:

poskytuje rodičům, dalším rodinným příslušníkům i odborníkům příležitost ke sdružování a tím i možnost, aby společnou prací přispívali k zajištění a prohloubení péče o postižené osoby,
- seznamuje veřejnost s povahou mentálního postižení a kombinovaných vad a přispívá k odstraňování předsudků a nesprávných představ o vývojových a pracovních možnostech těchto postižených a provádí v tomto směru osvětovou činnost,
- spojuje osobní zkušenosti a prožitky rodičů s poznatky, vědomostmi a úsilím našich i zahraničních odborníků,
- zřizuje nadace pro zlepšování péče o osoby s mentálním postižením,
- provozuje různé typy sociálních, vzdělávacích a dalších zařízení pro osoby s mentálním postižením, případně pro jejich rodinné příslušníky včetně chráněných dílen a chráněného bydlení,
- organizuje a uskutečňuje rehabilitační a rekondiční pobyty, kvalifikační a rekvalifikační kurzy, vzdělává dospělé osoby s mentálním postižením, pořádá školící akce pro rodiče a pracovníky vlastních zařízení, na základě státní akreditace vyškoluje osobní asistenty pro osoby s mentálním postižením,
- prosazuje zájmy postižených ve státní politice a legislativě,
- organizuje výměnné stáže našich i zahraničních studentů, pořádá odborná setkání a mezinárodní konference za účasti špičkových odborníků z oboru,
- rozvíjí vlastní publikační činnost, vydává vlastní časopisy a metodické materiály.
Ve všech uvedených směrech Sdružení nenahrazuje činnost veřejnoprávních institucí státních a obecních, ale na principu dobrovolné občanské angažovanosti jejich činnost vhodně doplňuje především v oblastech, které nejsou státní a obecní sociální politikou plně pokryty.

Hlavní směry

Filosofie SPMP ČR

• Upevňovat postavení SPMP ČR jako dobrovolné organizace vůči státním i nestátním institucím.
• Prezentovat činnost SPMP ČR ve prospěch osob s MP jako pomoc státní správě v péči o zdravotně postižené.
• Působit v zájmu koordinace činností na podporu osobám s MP s ostatními nestátními organizacemi a pomáhat nově vznikajícím organizacím či zařízením.
• Usilovat o důsledné naplňování všech mimonárodních dokumentů směřujících k odstranění diskriminace a ke zkvalitnění života lidí s MP v souvislosti s úsilím ČR o vstup do evropských a celosvětových struktur.
• Zintensivnit úsilí o vytváření nebo změnu postojů veřejnosti vůči osobám s MP, především prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků (např. získat stálý rozhlasový či televizní program, využití internetu a ustanovení štábu dopisovatelů).

Sociálně právní a zdravotní oblast

• Přinášet nové podněty k tvorbě a zdokonalování legislativy ve prospěch lidí s MP.
• Definovat specifika lidí s MP ve skupině zdravotně postižených, včetně odstranění věkového omezení.
• Usilovat o zakotvení specifických potřeb lidí s MP ve všech relevantních zákonech a legislativních opatřeních (s perspektivou vytvoření speciálního zákona o osobách s MP) včetně vytvoření institutu osobních asistentů.
• Iniciovat vytváření legislativních podmínek pro zaměstnávání lidí s MP a ovlivňovat politiku zaměstnanosti.
• Odstraňovat zjišťované negativní vlivy na zdravotní stav a v zdravotní péči o lidi s mentálním postižením a podporovat pozitivní vlivy.

Nezávislý život

• Usilovat o vytvoření systému celoživotního vzdělávání lidí s MP.
• Napomáhat vzniku chráněného bydlení lidí s MP.
• Usilovat o rozvoj a zkvalitňování chráněných pracovišť jako center přípravy na zaměstnání, nebo pracovního zácviku.
• Podporovat činnost vlastních organizačních jednotek lidí s MP v rámci SPMP.
• Uvádět v život institut osobních asistentů jako průvodců životem především u dospělých lidí s MP, pokračovat v jejich odborné přípravě a dalším vzdělávání.
• Usilovat o rozvoj a zkvalitňování stále více lidí s MP na běžných pracovních místech.

Rodiny s MP dětmi

• Usilovat o vymanění rodin ze společenské izolace.
• Poskytovat rodinné cilené poradenství.
• Kontaktovat rodiny a poskytovat jim informace o SPMP a možné pomoci.

Zařízení SPMP ČR

• Zkvalitňovat činnost jednotlivých zařízení zaváděním nových postupů a technik v oblasti zdravotnické, výchovné a pracovní.
• Vytvářet podmínky pro zvyšování profesní úrovně personálu.
• Podporovat vznik malých rodinných stacionářů pro starší osoby s MP.
• Usilovat o trvalé finanční zajištění chodu všech zařízení (např. zavedením akreditací).

Vnitřní život organizace

• Reflektovat nové územně správní členění České republiky změnou vnitřní struktury organizace, případnou změnou nebo doplněním Stanov a Organizačního řádu včetně názvu Sdružení pro pomoc lidem s mentálním postižením ČR.
• Dbát o zvyšování profesionální úrovně funkcionářů a členů organizace ve všech jejích složkách, celkově dosáhnout vyšší profesionalizace SPMP ČR.

 

 

 

24. 5. Jana

Zítra: Viola

Děkujeme všem podporovatelům

speciálně hlavnímu partnerovi

www.nestle.cz

generálnímu partnerovi týdenního stacionáře

www.modrapyramida.cz

Projekt OPPK

Modrý klíč - centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením

MK2


www.oppk.cz

Návštěvnost stránek

195600
modry_klic_patka