HISTORIE PROJEKTU MODRÝ KLÍČ
Zpět na základní informace

Modrý klíč SPMP Praha 4 vznikl pod hlavičkou Obvodního výboru Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Praha 4 v květnu 1991 se záměrem řešit problematiku mentálně postižených lidí a koncipovat péči o mentálně postižené tak, aby reagovala na přímé potřeby a představy rodin.

Modrý klíč vytvořil ucelený model komplexní péče o děti i dospělé občany s mentálním postižením, který zahrnuje veškeré druhy pomoci - od rady při narození dítěte s postižením až po jeho začlenění do společnosti. Projekt je realizován postupně po jednotlivých etapách.

 Příčinou vzniku Modrého klíče byla situace v péči o mentálně postižené v Praze v roce 1991, která se vyznačovala přeplněností stávajících státních ústavů. Čekací doba na umístění byla minimálně 10 let a na umístění v Praze nebyla prakticky žádná šance. Lidem s těžším stupněm postižení byl automaticky doporučován celoroční pobyt, přičemž ústavy s celoročním pobytem kromě ÚSP v Praze 4 v Sulické ul. byly mimo Prahu. Koncem osmdesátých let se stupňovala nespokojenost rodičů. Prostor pro jejich aktivitu se však otevřel až po „Sametové revoluci“. Začala vznikat jednotlivá  zařízení pro lidi s mentálním postižením, která částečně doplňovala péči v ÚSP.

Dlouhodobé představy o sociálním zařízení nového typu pro děti s těžkým mentálním postižením a kombinovanými vadami v projektu Modrý klíč získaly v květnu 1991 konkrétní podobu. V srpnu Modrý klíč získal právní subjektivitu, 23. října předala poliklinika v Soukalově ulici budovy bývalých jeslí Modrému klíči do pronájmu a okamžitě byla započata rekonstrukce objektu za účelem změny užívání.

 V březnu 1992 byl zahájen provoz denního a týdenního stacionáře (kapacita zařízení byla 35 osob s mentálním postižením a kombinovanými vadami, z toho deseti klientům bylo umožněno bydlení od pondělí do pátku). 

V září 1993 byl provoz rozšířen o dílnu v hospodářském pavilonu vedlejší mateřské školy. Zde našlo pracovní uplatnění 13 lidí se zdravotním postižením.

V květnu 1995 dílna získala statut chráněné dílny.
 Na základě velkého počtu uchazečů o umístění v zařízení Modrý klíč byl v roce 1994 zpracován rozšiřující  projekt. Tento projekt již také zahrnoval poradenství, zařízení na úrovni mateřské školy, školy, odborné přípravy na zaměstnání, chráněné dílny, chráněné byty a domovy. Modrý klíč od svého vzniku nabízí svou pomoc a své služby lidem s mentálním postižením bez rozdílu hloubky postižení. Proto mezi klienty přibývá těch, kteří byli vyloučeni z jiných zařízení (i státních) právě pro hloubku postižení, nezvladatelné chování či agresivitu.

 V září 1995 dochází k praktickému rozšíření projektu. Modrý klíč získává do pronájmu další budovu sousední mateřské školy, kde se nyní uskutečňuje praktická výuka dospívajících a dospělých klientů. Postavením zahradního domku, přístavbou a nástavbou  hlavního  pavilonu Modrého klíče došlo k uzavření 1. etapy realizace rozšiřujícího projektu Modrý klíč.

 V době od ledna do července 1996 bylo přijato dalších 15 osob s mentálním postižením. Tehdy byly nejmladšímu klientovi tři roky a nejstaršímu 45 let.

 Ke dni 1. 1. 1997 měl Modrý klíč v péči 68 klientů.
Dnem 1. 9. 1997 se  Modrý klíč rozdělil na dva právní subjekty: Modrý klíč SPMP Praha 4 a Soukromá speciální mateřská škola - nadace Modrý klíč, která byla transformována v roce 1999 na obecně prospěšnou společnost Soukromé speciální školy - Modrý klíč, o.p.s.

V říjnu 1997 Modrý klíč uskutečnil další krok v naplňování rozšiřujícího projektu. Byl zahájen program chráněného bydlení ve dvou bytech (jeden přímo v areálu MK a druhý v přilehlém sídlišti) pro klienty s autismem. V lednu 1998 byl zprovozněn další chráněný byt, tentokrát na Jižním městě, a v říjnu 1998 doplnil projekt chráněného bydlení čtvrtý byt na Vyšehradě. Všechny byty mají společný cíl - vytvořit domov, kde se klient uvolní, odpočine si od všech řízených akcí ze školy nebo z pracoviště, z rehabilitace, z terapií, nezbytných pro jeho celkový psychický i fyzický rozvoj. Klienti zde žijí v malých komunitách s dopomocí asistentů. Asistenti zastupují funkci rodičů a vytvářejí bezpečné zázemí klientů. Podporují samostatnost u těchto lidí, zpřístupňují jim program zájmový i rekreační, zajišťují kvalitní funkčnost domácnosti. Asistenti také podporují styk klientů s rodinou.

V lednu 1999 Modrý klíč SPMP Praha 4 poskytoval služby 90 klientům. Ve stacionáři se klienti zacvičují v oborech zahradnictví, pomocný kuchař, tkalcovství, keramika, práce s kovem a dřevem, sanitářství. Vše je doplněno nezbytnou rehabilitací a individuálními terapiemi. K přirozenému osamostatňování napomáhá prostorové řešení komplexu budov, které má Modrý klíč v pronájmu. Klienti postupně sami přecházejí mezi jednotlivými objekty (důvody jsou různé - donáška obědů, rehabilitace, individuální výuka).

„Přístavba a nástavba chráněných dílen MK“ byla zahájena v září 1998 a dokončena v říjnu 1999. Oficiální provoz nových chráněných dílen započal v prosinci 1999. Tato akce umožnila dalším 25 osobám s mentálním postižením najít své místo ve společnosti - uplatnit se na trhu práce - a dále vytvořila pracovní místa pro 5 asistentů chráněných dílen. Celkový počet klientů Modrého klíče se zvýšil na 100 osob.

V červenci 1999 započala další část postupné dostavby areálu školy „Vestavba prádelny do atria v objektu Školy Modrý klíč“. Byla dokončena v roce 2000 a současně umožnila i rozšíření rehabilitačního zázemí MK.

V roce 2001 byla provedena celková rekonstrukce hospodářského pavilonu, který slouží provozu kuchyně.
Koncem roku 2002 se v prostorách rehabilitačního pavilónu začal realizovat projekt „Rekonstrukce a modernizace bazénu a vodního hospodářství ve škole SPMP Modrý klíč“. V roce 2003, 2004 i 2005 se v této akci pokračovalo, ale z finančních důvodů bude dokončení převedeno do dalšího roku.

V prosinci roku 1995 byl zprovozněn po vnitřních úpravách další chráněný byt. Nachází se v areálu zařízení se samostatným vstupem v objektu chráněné dílny a je určen pro komunitu 4 klientů.
O prostupnosti a otevřenosti jednotlivých stupňů školy a o cílevědomém směřování naší práce k osamostatňování klientů a jejich přípravě k možné integraci svědčí skutečnost, že koncem roku 1995 se 2 naši klienti zapojili do normálního pracovního poměru, v roce 1997 se jeden klient přemístil do běžné mateřské školy, v září 1999 se integrovaly 3 děti do běžné pomocné školy, v září 2000 přešly další dvě děti do zvláštní školy, avšak jedno dítě se k nám vrátilo pro neklidné chování, v letech 2002 a 2003 byli další 4 klienti Chráněných dílen integrováni do běžného pracovního poměru.
Modrý klíč v roce 2005 poskytoval zázemí komplexní péče pro 105 klientů. Modrý klíč sdružuje denní a týdenní stacionář, autistické centrum, 3 chráněné dílny, 5 chráněných bytů, krizové pobyty. Kromě výchovně vzdělávacího a pracovního programu je v rámci projektu řešeno stravování, doprava, fyzioterapeutické služby a poradenská činnost. Samostatný projekt tvoří vzdělávání 26 dětí v rámci resortu školství (výuka v Soukromé speciální škole Modrý klíč, o.p.s.).

Modrý klíč má vybudovanou strukturu služeb, které na sebe navazují a prolínají se. Další služby se vyvíjejí na základě reálných potřeb klientů či jejich rodin. Rozsah hloubky postižení klientů Modrého klíče je v pásmu od středního stupně mentálního postižení po nejtěžší formy v kombinaci s tělesným, smyslovým či duševním postižením. Jedna třetina klientů je postižena epilepsií.
Systém návaznosti jednotlivých sociálních služeb od dětství až po dospělost, který Modrý klíč vytvořil, se plně osvědčil a je vysoce hodnocen odborníky ČR i ze zahraničí. Nyní se projekt zaměřuje na zvyšování kvality poskytovaných služeb, zaměřuje se na pomoc klientům s kombinovaným postižením a klientům s problémovým chováním, jež je způsobeno jejich omezenou sociální adaptabilitou pro specifické poruchy vnímání, rozumové analýzy situací, předvídavosti apod. Modrý klíč má připravený projekt na dobudování speciálního pracoviště pro tyto osoby v rámci stávajících budov. Modrý klíč se zabývá novými terapeutickými metodami pomoci těmto lidem.

Modrý klíč zajišťuje a nadále rozšiřuje služby chráněného bydlení pro klienty s mentálním postižením, klienty s autismem, klienty s kombinovanými vadami, klienty s mentálním postižením a problémovým chováním. V návaznosti na chráněné dílny má Modrý klíč zájem podpořit integrovaná pracoviště.

                                          
Modrý klíč v grafech

a) Růst počtu klientů v jednotlivých letech

b) Aktuální počet klientů podle místa trvalého bydliště (prosinec 2005)

 

24. 5. Jana

Zítra: Viola

Děkujeme všem podporovatelům

speciálně hlavnímu partnerovi

www.nestle.cz

generálnímu partnerovi týdenního stacionáře

www.modrapyramida.cz

Projekt OPPK

Modrý klíč - centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením

MK2


www.oppk.cz

Návštěvnost stránek

195601
modry_klic_patka