MODRÝ KLÍČ - základní škola speciální

a mateřská škola speciální, o.p.s.

Zpět na základní informace


Praha 4, Smolkova 567/2, PSČ 142 00

IZO: 600 000 231 , IČO: 25 765 710
Číslo registrace: 314/97 - A
Zahájení provozu školského zařízení: 1. 9. 1996
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú. 70886329 / 0800

Tel.: 241.715.375, 241.711.927,
Tel./Fax:   241 714 255 

E-mail:
modryklic@modry-klic.cz

Organizace Modrý klíč - základní škola speciální a mateřská škola speciální, o.p.s. je součástí Projektu Modrý klíč. Posláním organizace je zpřístupňovat vzdělávání dětem s těžšími formami mentálního postižení a s postižením více vadami. Úkolem je rozpoznávat a rozvíjet zachovalé schopnosti a nadání žáků. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu školy Modrý klíč ZŠS a MŠS, o.p.s. sestaveného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělávání ZŠS díl II. - Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Je zaměřeno hlavně na oblasti: komunikace a socializace, vnímání a poznávání, sebeobsluhy a pracovních návyků, pohybu a oblast zájmů. Žáci pracují podle Individuálních vzdělávacích plánů (IVP) sestavovaných vždy na dobu jednoho roku. Tyto plány sledují naplňování individuálně stanovených dlouhodobých cílů a jsou dále rozpracovávány do Měsíčních tématických plánů. Veškeré plány vycházejí z potřeb a dosažené úrovně každého žáka v jednotlivých vývojových oblastech.

Základní školu speciální navštěvuje ve školním roce 2013/2014 dvacet dva žáků 1. až 10. ročníku. Žáci jsou rozděleni do čtyř tříd. Mateřská škola speciální má v tomto školním roce 5 dětí v jedné třídě. Přípravný stupeň základní školy speciální není v tomto školním roce naplněn.

 

Historie:

-školské zařízení bylo zařazeno do sítě MŠMT ČR od 1.9.1996,

-na základě požadavku MŠMT ČR se stalo od 1.9.1997 samostatným právním subjektem s názvem Soukromá speciální mateřská škola - nadace Modrý klíč,

-2.11.1998 došlo (na základě § 35 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech) k transformaci nadace na obecně prospěšnou společnost s názvem Soukromé speciální školy - Modrý klíč, o.p.s.,

-od září 1999 byly SSŠ - Modrý klíč, o.p.s. vřazeny do sítě škol ČR,

-od května 2006 byl (na základě zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) název změněn naModrý klíč - základní škola speciální a mateřská škola speciální, o.p.s.

 


Finanční zabezpečení školy
Zdrojem finančních prostředků je státní dotace od MŠMT ČR, obecní dotace, poplatky rodičů, sponzorské finanční nebo materiální dary.

 

Personální zabezpečení
V zařízení MK pracují učitelé, vychovatelé, výchovní asistenti, fyzioterapeuti:
ředitelka o.p.s.: Ing. Mgr. Milana Remarová
zástupce ředitelky: Mgr. Petra Staňková

 

 

Spávní rada :

 

Dozorčí rada :

 Ing. Kamil Vašák

 

Mgr. Radovan Netušil

Martina Sojková

 

Mgr. Nila Orlické

Zdenka Kapicová

 

Marie Javůrková

 

Základní dokumenty k nahlédnutí:

výroční zpráva za rok 2014

výroční zpráva 13-14

výroční zpráva za rok 2013

výroční zpráva 12-13

výroční zpráva za rok 2012

výroční zpráva 11-12.doc

výroční zpráva za rok 2011

výroční zpráva 10-11.doc

školní řád.doc

ŠVP MK.doc

ŠVP MŠ.doc

výroční zpráva školy 0809.pdf

hodnocení školy 08-09.pdf

25. 6. Ivan

Zítra: Adriana

Děkujeme všem podporovatelům

speciálně hlavnímu partnerovi

www.nestle.cz

generálnímu partnerovi týdenního stacionáře

www.modrapyramida.cz

Projekt OPPK

Modrý klíč - centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením

MK2


www.oppk.cz

Návštěvnost stránek

195685
modry_klic_patka