ZÁJMOVÁ ČINNOST A DALŠÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Zpět na základní informace


Zájmová činnost v Modrém klíči se významnou měrou podílí na výchově klientů a rozvoji jejich tvůrčích schopností. Cílem všech zájmových kroužků je ukázat nejen našim klientům možnost aktivního trávení volného času, nabídnout jim pocit sounáležitosti s kolektivem, rozvoj vlastní kreativity, zábavu a práci, a to pod vedením jiných pedagogů než v době cíleného programu individuálního rozvoje v rámci školního vyučování či pracovního uplatnění. Naši klienti si volí zájmovou činnost podle svých zájmů a schopností na základě vlastního uvážení či doporučení pedagogů nebo rodičů.

V Modrém klíči pracují kroužky1x týdně a jsou rozloženy do odpoledních hodin všech pracovních dnů. Nabídka oborů vychází jak ze zájmu klientů, tak z možností vyplývajících z odborností spolupracujících pedagogů.


Sportovní klub – zde si naši mladí sportovci vylepšují rekreační formou a prostřednictvím pohybových her svoji kondici. Náplní je  plavání, lehká atletika, prostná cvičení v tělocvičně  nebo posilování na jednoduchých posilovacích strojích (rotoped, šlapadla, trampolína apod), míčové hry i přizpůsobené disciplíny. Někteří klienti dokonce reprezentují naši školu na speciálních olympiádách pro zdravotně handicapované děti a mládež (Olomouc, Praha). Významnou motivací je pro ně zisk medailí, a to i zlatých.

Tkaní – pomocí kolíčkových, stolních i pedálových stavů vzniká různobarevná metráž z odpadového textilního materiálu, která se dá dále zpracovat sešíváním ve výsledná díla jako dekorativní a užitkové předměty (koberečky, polštářky, dečky a podušky).

Práce s kovovým materiálem – klienti se zde učí vyrábět šperky ohýbáním měděných drátků, rytím tupým předmětem do měděného plíšku tvořit obrázky, stříhat a tepat plech do reliéfů i prostorových kompozic. Přesnou a jemnou prací a chemickým opracováním vznikají originály, které dámám nahradí drahé stříbrné šperky nebo originálním způsobem doplní interiér kanceláře či bytu.

Šití, vyšívání a ostatní textilní techniky – klienti se zde učí nejen zvládnout jednotlivé užitkové i ozdobné stehy pro ruční šití a vyšívání, ale i šití na šicím stroji. Pro zpestření jsou zařazovány nepříliš tradiční postupy zpracování tkanin (koláž, batika, malba na textil), a jednotlivé dílčí úkony se uplatňují vždy na konkrétním výrobku, aby zdárně dokončené dílo vytvořilo zpětnou vazbu praktickou aplikací naučených technik. V roce 2002 dokonce se děvčata předvedla ve vlastnoručně vyrobených šatech zdobených šitou a vyvazovanou batikou, a zároveň tato módní přehlídka prezentovala i díla našich šperkařů.

Taneční terapie – lidé s MP většinou nejsou přístupni běžně používaným psychoterapeutickým postupům, které vyžadují schopnost výstižného slovního vyjádření vnitřních pocitů. Taneční pohyb pro ně může představovat jednu z forem sebevyjádření. Komunikace se odehrává prostřednictvím  tanečního dialogu na dané téma. Prostor pro volbu tématu a doprovodné hudbu je ponechán klientům.

Hodiny jsou přístupné i klientům, kteří nemohou aktivně participovat na programu (například z důvodu tělesného postižení), ale jsou schopni alespoň vizuálního sledování pohybu ostatních.

Dramaterapie – v současné době nejvíce používá dramaterapeutickou techniku vývojových proměn. Klienti zde hrají velké množství různých rolí, do kterých projektují své vlastní názory, reakce, přání, nespokojenost apod.
Každé jednotlivé sezení je vlastně samostatným krátkým představením, kde sami hrají pro sebe i pro své kolegy. Personál pracuje ve dvojici, přičemž jeden z terapeutů je vždy s klienty, druhý podle potřeby vystupuje ze hry, nebo uvnitř hry posouvá děj. Kromě vlastní práce dramaterapeutické skupiny používáme při divadelním kroužku také různé techniky a cvičení  warm-up.
Činnost kroužku dramaterapie tedy nesměřuje k prezentaci formou veřejného vystoupení. Klienti získávají postupně zkušenosti se vstupem do rolí, s opuštěním rolí a s použitím různých rolí v jediné situaci.

Výtvarné techniky – nabízí známé i méně známé grafické techniky, malování pro radost, rozvoj tvůrčí fantazie a rozvoj prostorového vnímání. Výsledné práce klientů se vystavují v různých galeriích a nebo jsou dekorací různých prostor ve škole.
Keramika – práce s hlínou je radostným procesem, obohacující malé i velké tvůrce o prohloubení haptického cítění, manuálních zručností a celkového citového života. Nejde o výchovu budoucích výtvarníků, ale o podpoření tvořivých schopností jedinců, o výchovu a vztah k řemeslu a umění, k lidské práci. Důležitá je radost z tvorby samotné, tu pak podtrhne radost z hotového výrobku.
Hudební si vzal za úkol v klientech rozvíjet smysl pro estetiku, hudební cítění, rytmus, fonematický sluch, spontánní radost ze zpěvu a hry na jednoduché hudební a perkusní nástroje.

Tanečně dramatický kroužek podporuje u klientů radost z pohybu, zaměřuje se na zlepšení koordinace a ladného pohybu celého těla, spojení pohybu s hudbou, vyjádření rytmu pohybem a tělem.

  Oba výše uvedené kroužky zároveň umožňují klientům, kteří se svou dovedností rádi pochlubí, možnost předvést své schopnosti veřejnosti, protože nedílnou součástí činnosti kroužků je nácvik představení pro různé příležitosti – ať už vánoční besídka, Adventní koncert, nebo Slavnost Modrého klíče či Den dětí.

Novinkou je kroužek nazvaný „Tvořínek“. Tento kroužek nabízí rozvoj tvořivosti, dovedností a estetického vnímání. Programová náplň se skládá z výtvarných, pracovních i rukodělných činností a vaření. Všechny činnosti jsou upraveny dle možností a schopností přihlášených klientů. Jsou motivovány ročním obdobím a lidovými zvyky.

Součástí zájmové činnosti jsou různé typy volnočasových a společenských aktivit, které nabízíme v průběhu roku a které jsou inspirované motivy z ročních období, např. masopustní rej, vítání jara, drakiáda a adventní setkání, ale i poznávací výlety, rodinnou prázdninovou rekreaci, víkendové pobyty mimo Prahu, koncerty, návštěvy filmových, divadelních a cirkusových představení.


 

 

 

 

 

24. 5. Jana

Zítra: Viola

Děkujeme všem podporovatelům

speciálně hlavnímu partnerovi

www.nestle.cz

generálnímu partnerovi týdenního stacionáře

www.modrapyramida.cz

Projekt OPPK

Modrý klíč - centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením

MK2


www.oppk.cz

Návštěvnost stránek

195601
modry_klic_patka