MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Zpět na základní informace


Mezinárodní spolupráce je inspirativní složkou tvůrčí činnosti rozvíjející projekt Modrý klíč. Česká republika, jako srdce Evropy, vždy byla její nedílnou součástí. Historie jasně dokládá, že v oblasti pedagogiky a péče o slabé členy společnosti byla česká země vzorem ostatním. Jestliže jsme v posledních 50 letech ztratili kontakt s okolními státy a naše vlastní společenské postoje devalvovaly, je třeba nejdříve se seznámit s kvalitami sociální péče v evropských státech, s kterými nás pojí právě zmíněná historie i blízká mentalita, poučit se z chyb, kterými prošli, a pokud možno tyto chyby neopakovat. Toto může nejen urychlit transformaci sociální péče u nás, ale i výrazně zlevnit.

Většina členů personálu Modrého klíče měla příležitost se seznámit s problematikou sociální péče v zahraničí prostřednictvím návštěv odborných pracovišť ve Francii, v Rakousku, Švýcarsku, Německu. Nejtěsnější spolupráci navázal Modrý klíč s kolegy ze Švédska. Během posledních 7 let se studijní cesta do švédského Helsinborgu realizovala již čtyřikrát. V roce 2005 navštívilo různé typy sociálních zařízení 12 našich pracovníků. Zájemci z řad veřejnosti se budou moci seznámit s jejich zážitky na připravované tématické besedě.
Účast zástupců Modrého klíče v mezinárodním projektu realizovaném na základě dohody mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství Dánského království je oficiálním uznáním kvalit odborného personálu. Je pro nás potěšitelné, že si nás jako partnery vybrala při své návštěvě právě dánská strana. Jako jediní jsme tak reprezentovali zájmy skupiny dětí s autismem, s poruchami pozornosti či s hyperaktivitou. Jedná se o děti, které pro své problémové chování, jež však je odrazem jejich vývojového postižení, jsou vylučováni z kolektivu svých vrstevníků, aniž by jim byla nabídnuta alternativní volba. Po navázání osobních kontaktů desetičlenný tým složený z odborníků i rodičů klientů odjel na týdenní poznávací pobyt do Dánska a obdobná skupina z Dánska má zájem přijet se inspirovat pro další práci k nám.

Zástupci Modrého klíče se také aktivně podíleli na přípravě mezinárodní konference „K 97“ – Lidská páva pro osoby s mentálním postižením, včetně přímého vystoupení sebeobhájců klientů chráněné dílny. Společně s občanským sdružením Autistik se Modrý klíč podílel na přípravě mezinárodní konference Trainautism – Podporované zaměstnání, uskutečněné v Praze v květnu 2001. Modrý klíč byl zastoupen v přípravném výboru mezinárodní konference na téma: Celoživotní vzdělávání osob s mentálním postižením jako podpora samostatného života, stal se spoluorganizátorem a pořadatelem. Konference proběhla v Praze v červnu roku 2002. V roce 2003 vydalo Nakladatelství Modrý klíč Sborník příspěvků, přednášek a závěrů z worshopů z této konference, a to ve 3 jazykových mutacích (česky, německy a anglicky).

V roce 2005 jsme navázali spolupráci s chráněnými dílnami v německém Karlsruhe, s jejichž zástupci připravujeme výměnné pobyty klientů i pracovníků.  

České velvyslanectví zastoupené ve Vídni panem Počuchem  zprostředkovalo a podpořilo účast Modrého klíče na mezinárodním Bazaru OSN v prostorách Austria Center. Výrobky pracovníků se ZPS chráněné dílny Modrý klíč se úspěšně prodávaly a svým sortimentem, specielně kovovou bižuterii, účastníky Bazaru zaujaly.
Modrý klíč je zahraničními odborníky vysoce hodnocen nejen pro kvalitně poskytované služby, ale právě i pro uskutečňovanou osvětu ovlivňující celospolečenské klima a napomáhající integraci osob s postižením.

Do mezinárodní spolupráce můžeme také zahrnout začlenění mezi úspěšné žadatele o dotace z evropských strukturálních fondů. Po dvouleté přípravě jsme spolu s dalšími partnery zahájili realizaci projektu Sociální integrace v Praze 12. Realizátorem projektu je občanské sdružení Proxima Sociale. Dalšími partnery projektu jsou Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace a Klub maminek Balónek, občanské sdružení. Projekt je financovaný Evropským sociálním fondem, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Magistrátem hlavního města Prahy v rámci evropských strukturálních fondů (JPD 3).

Hlavním cílem projektu je umožnit osobám sociálně vyloučeným a ohroženým sociální exkluzí získat odpovídajících dovednosti a schopnosti k začlenění se do společnosti a na trh práce. Projekt usiluje o zkvalitnění a propojení funkční sítě sociálních služeb v Praze 12, čímž zvyšuje kapacitu poskytovaných služeb, a zároveň rozvíjí myšlenku komunitně orientované spolupráce regionálních poskytovatelů sociálních služeb. Projekt se zaměřuje hlavně na občany znevýhodněné při vstupu na trh práce z důvodu věku, zdravotního či duševního postižení či ztráty a absence pracovních návyků a dále na lidi dlouhodobě pečující o závislého člena osoby a osamělé rodiny. V rámci projektu je zmíněným občanům nabízeno poradenství, vzdělávací aktivity, pomoc a podpora v rámci kontaktní práce, zřizování nových pracovních míst a chráněných dílen, asistence a další doprovodná opatření (přechodné ubytování, respitní péče apod.). Projekt probíhá v regionu Prahy 12 od 1. 10. 2005 do 1. 9. 2007 a plánuje podpořit více než 700 občanů.
Konec roku 2005 byl ve znamení příprav projektu „Modrý klíč – chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.“, který je vedený v programu JPD 2 pod registračním číslem CZ.04.2.06/2.2.00.4/ 0190 a splnil všechny předepsané náležitosti a byl na zasedání Regionální rady regionu soudržnosti hl. m. Prahy dne 30. 3. 2006 vybrán a doporučen Řídícímu orgánu JPD 2 k financování z prostředků programu JPD 2 Strukturálních fondů EU.
Cílem projektu je rozšíření kapacity, zkvalitnění návaznosti provozu a zlepšení standardů kvality poskytované komplexní sociální péče sociálního zařízení Školy SPMP Modrý klíč. Investice umožní vřazení 12 klientů s mentálním a kombinovaným postižením do programu předprofesní přípravy a dalším 8 klientům se ZPS pracovní uplatnění v dílnách MK.

 

 

 

 

 

25. 6. Ivan

Zítra: Adriana

Děkujeme všem podporovatelům

speciálně hlavnímu partnerovi

www.nestle.cz

generálnímu partnerovi týdenního stacionáře

www.modrapyramida.cz

Projekt OPPK

Modrý klíč - centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením

MK2


www.oppk.cz

Návštěvnost stránek

195685
modry_klic_patka